Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van The Best You Can Be Academy.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van The Best You Can Be Academy zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden ingetrokken.
 2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de klant verstrekte informatie. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
 3. The Best You Can Be Academy kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. The Best You Can Be Academy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft The Best You Can Be Academy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Best You Can Be Academy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan The Best You Can Be Academy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan The Best You Can Be Academy zijn verstrekt, heeft The Best You Can Be Academy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
 1. The Best You Can Be Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat The Best You Can Be Academy is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor The Best You Can Be Academy kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5 – Prijzen en betaling

 1. De prijzen van de diensten van The Best You Can Be Academy zijn zoals vermeld op de website van The Best You Can Be Academy, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van The Best You Can Be Academy op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 – Annulering

 1. Bij annulering van de overeenkomst door de klant binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst is de klant geen kosten verschuldigd aan The Best You Can Be Academy.
 2. Bij annulering van de overeenkomst door de klant na 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, maar voor aanvang van de dienstverlening, is de klant 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan The Best You Can Be Academy.
 3. Bij annulering van de overeenkomst door de klant na aanvang van de dienstverlening is de klant de volledige overeengekomen prijs verschuldigd aan The Best You Can Be Academy.
 4. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. The Best You Can Be Academy is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die de klant lijdt als gevolg van de dienstverlening door The Best You Can Be Academy, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van The Best You Can Be Academy.
 2. De aansprakelijkheid van The Best You Can Be Academy is beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. The Best You Can Be Academy is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De klant vrijwaart The Best You Can Be Academy tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door The Best You Can Be Academy geleverde diensten.

Artikel 8 – Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekking hebbende overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen tussen The Best You Can Be Academy en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar The Best You Can Be Academy is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 2. Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Door het afnemen van onze diensten geeft u aan dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen en ermee instemt.

The Best You Can Be Academy
Orthenstraat 15
5211 SV Den Bosch
petra@thebestyoucanbe.nl